Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Bismillahir-Rahmanir-Rahim--tekstovi
16.07.2014.

NEDAĆE I ISKUŠENJA El-'Izz bin 'AbdusSelām 2


Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, je rekao (Ešedţdţu 'AbdulQajsu): ''Ti imaš dvije osobine koje Allāh voli: blagost i strpljivost.'' 17 Stepeni strpljivosti se razlikuju u skladu sa veličinom iskušenja, a pokazivanje strpljivosti pri nastupu najţešćih nevolja je od njegovih najvećih pokazatelja.

To je uzdržati dušu od patnje i nezadovoljstva, uzdržati jezik od žaljenja i uzdržati udove od rastrojstva; to je ostati čvrst na Allāhovim propisima u svim okolnostima i suočiti se sa nedadama najboljim ponašanjem


Alī, radijallāhu 'anhu, je rekao: ''Sine Ādemov, ne raduj se imetku i ne očajavaj u siromaštvu. Ne budi potišten pri nastupu nevolje i ne raduj se u nastupu lahkode, jer se zlato prečišdava putem vatre, a bogobojazni rob se prečišdava putem iskušenja. Nedete postidi ono što želite osim napuštanjem onoga za čim žudite, a nedete postidi ono čemu stremite izuzev putem sabra. Trošite sve svoje napore u pažljivom ispunjavanju dužnosti koje su vam učinjene obavezom
Jedini koji pokazuje milost
Prema zaljubljenima
je onaj koji je volioPrenosi se da bi 'Isā, 'alejhis-selām, govorio: ''Ljudi ili žive u vremenima lahkoće i blagostanja ili se suočavaju sa nedaćama. Zato budite milostivi onima koji doživljavaju nevolje i zahvaljujte Allāhu za vaše blagostanje

Ko god je u stanju iskušenja, također mu je obaveza da pokaže sabr i šukr – šukr utemeljivanjem Allāhovih prava za vrijeme iskušenja. Zaista, pokornost pripada Allāhu u vremenima iskušenja i u vremenima lahkoCE


Nedete postiCi ono što želite osim napuštanjem onoga za čim žudite, a neCete postidi ono čemu stremite izuzev putem sabra. Trošite sve svoje napore u pažljivom ispunjavanju dužnosti koje su vam učinjene obavezomIbrahim je doista bio pun saZaljenja i blag (obazriv)KURAN

15.07.2014.

lbnul-Kajjjim el-Dževzijje Medicina srca i duše

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je neprestano radio po A l lahovoj naredbi. Od Njega ga niko odvrat i t i nije mogao. U težnj i za Allahovim zadovoljstvom, niko ga nije mogao omesti. Dunjaluk je obasjan svjetlošću i radošću zbog njegove poslanice, pa su ljudi u s kupinama ulazili u Allahovu vjeru. Njegov poziv je išao pravcem Sunčevog kretanja, a njegova vjera j e dostigla prostransrva dokle dan i noć dopiru. Allah ga je uzeo Sebi da bi ispunio ono što mu je u Svojoj Jasnoj Knjizi obećao, pošto je on dostavio poslanicu i ispunio amanet, ummet posavjetovao i radi Allaha sc istinskim džihadom borio, šerijttt uspostavio i svoj ummet na bijeloj, jasnoj stazi ostavio za one koj i idu putem duhovnog uzdizanja.

Srce je za ove dijelove tijela poput kralja koji upravlja pokornom vojskom - koristi je za šta hoće Srce je kralj Allahov neprijatelj Iblis je znao da se sve vrti oko srca i oslanjanja na njega. Zato m u je uputio vesvese i razne nedoumice

Neki od selefa su kazali: "Nema nijednog djela, makar i malo bilo, a da se za njega ne otvore dva pitanja: zašto i kako, tj. zašto si nešto uradio i kako si to u radio

Zdravo .srce putuje sa dunjaluka sve dok .se ne svije gnijezdo na Ahiretu. Zdrav je onaj ko na dunjaluku bude stanovnik i ahireta - stranac koji je došao uzeti ono što mu je potrebno i vratiti se u domovinu. Vjerovjesnik, salbllahu alejhi ve sellem, kaže Abdullahu ibn Omeru: "Budi na dunjaluku stranac ili putnik. Ubroj sebe u stanovnike kaburova


Pa hajde u vrtove edenske jer oni su
Tvoje prvo staniste - u njima je logor
A li nas je neprijtttelj zarobio
Da li ćemo se domovini vratit
Ne zadesi me odredba, mrska ili draga
A da time nisam put ka Tebi našao
sprovedi odredbu. Zadovoljan njome ću biti
Smatram da si u nesreći prema meni blag
Imam Ahmed je s pomenuo da je Omer ibnul-Hat tab, r. a., rekao: "Obračunavaj te sami sebe prije nego budete obračunati, izvagajte sami sebe prije nego budete izvagani ! Doista će vam sutra na Obračunu bit i lakše ako obračunate sebe danas ! ukrasite se za najveće izlaganje Tog dana kada ćete biti izloženi i ništa nećete moći sakriti

Obračunaj sebe prije obračuna u teškoći
Uistinu, ko bude obračunavao sebe u blagostanju
skončat će u zadovoljstvu i sreći, a kog bude zabavio
život i obuzeli prohtjevi, skončat će u kajanju i propasti

Malik ibn Dinar je rekao: "Allah se smilovao robu koji svojoj duši kaže: 'Zar nisi to uradila? Zar nisi to uradila? i zatim je pritegne i stavi joj povodac, a onda je obaveže na slijeđenje Allahove KnjigeVaš Gospodar će neprestano približavati Sudnji čas sve dok ne učini da bude sutra


Jedan israelski monah je u isposničkoj ćeliji boravio šezdeset godina, pa mu je došao neko u snu i rekao: 'Doista je taj i taj obućar bolji od tebe.' Isposnik je upitao obućara čime je to postigao, a ovaj mu reče: 'Pored mene skoro niko ne prođe, a da ne pomislim da će on biti u Džennetu, a ja u Vatri."' Data mu je prednost u odnosu na monaha zbog omalovažavanja svoje duše
Allahov vjerovjsnik Musa, alejhisselam, prošao pored čovjeka koji je ponizno dovio, pa reče: 'O Gospodaru, smiluj mu se, jer sam mu se ja smilovao. ' Pa mu Allah objavi: ' Kada bi mi dovio sve do iznemoglosti, ne bih mu odgovorio sve dok ne pogleda u Moje pravo kod njega
Uzvišeni Allah objavio Musau, alejhisselam: " Kada Me spomeneš, spomeni Me smatrajući da ne činiš dovoljno. Budi u tome skrušen i smiren . Kada Me spomeneš, učini da ti jezik slijedi srce, a kada staneš pred Mene, stani kao skrušeni, ponizni rob i kori svoj u dušu, jer je ona najpreča da se kori. Kada Me dozivaš , dozivaj Me bogobojaznim srcem i iskrenim jezikom

05.07.2014.

PONIZNOST U NAMĀZU hāfidh Ibn Redžeb el-HanbelīMes'ūdī prenosi od osobe koja mu je prenijela da je 'Alī ibn Ebī Tālib, radijallāhu 'anhu, u pogledu Allāho-vih riječi: ''Oni koji su u svojim namāzima ponizni'' 22 rekao: ''To se odnosi na poniznost srca, da smekšaš (ublažiš) svoje rame za muslimana (koji klanja pored tebe) i da ne gledaš ovdje i ondje u svom namāzu.'' 23 'Atā' ibn es-Sā'ib je prenio od osobe da je 'Alī, radi-jallāhu 'anhu, rekao: ''Hušu’ se odnosi na poniznost srca i da ne gledaš lijevo niti desno

Allāh Uzvišeni je rekao da glasovi imaju hušū’ u Njegovim riječima: ''Glasovi će se pred Milostivim haši'at (stišati, poni-ziti) i nećeš čuti ništa osim šaptanja

Imām Ahmed, Allāh mu se smilovao, je u svojoj knjizi ''Ez-Zuhd'' sa svojim senedom zabilježio od 'Imrān el-Qusajra koji je rekao: ''Mūsā ibn 'Imrān je rekao: ''Moj Gospodaru, gdje bi trebalo da Te tražim?'' On je odgovo-rio: ''Traži Me kod onih čija srca su se skršila u Moje ime. Svaki dan Ja se njima približavam jedan lakat; da nije toga, oni bi sigurno stradali

Skrhana srca su ona srca koja su slomljena zbog ljubavi prema Allāhu, Slavljenom i Uzvišenom, prije nego ljubavi prema bilo čemu drugom


Ebū Nu'ajm bilježi preko Demreh da je Ibn Šew-dhab rekao: ''Allāh Uzvišeni je objavio Mūsāu, 'alejhis-selām: ''Da li znaš zašto sam od svih ljudi Ja oda-brao baš tebe za Svoju poruku i govor?'' On je odgovorio: ''Ne, moj Gospodaru.'' On je odgovorio: ''Zato što niko nije bio tako skroman i ponizan preda Mnom kao što si ti bio

Ibn Mes'ūd je rekao: ''Ima ljudi koji uče Qur'ān, ali se on ne spušta ispod njihovih grkljana; kada bi on dospio do srca i ukorijenio se u njemu, tada bi to koris-tilo.'' 50 El-Hasan je rekao: ''Znanje je od dvije vrste: Znanje koje je površna izjava jezikom, a to je Allāhov dokaz pro-tiv sinova Ādemovih; i (drugo) znanje koje se ukorjenjuje u srcu, a to je korisno znanje

Kada je znanje korisno i uko-rijeni se u srcu, srce se boji Allāha, pokorava se Njemu i ponizno je u strahopoštovanju, slavljenju, strahu, ljubavi i poštovanju. Kada se ovo desi, duša je zadovoljna najskromnijim od dozvoljene dunjālučke ops-krbe i ovo vodi ka okretanju od dunjāluka i svih privremenih stvari...'', ''Tako je korisno znanje ono koje prouzrokuje spoznaju između roba i njegovog Gospodara i vodi do toga da on postane svjestan svog Gospodara, izdvaja Ga Jedinog u vjerovanju i 'ibādetu, nalazi utjehu u Njemu, razvija osjedaj stida od Njega i obožava Ga kao da Ga vidi...'', ''Osnovna stvar ovdje je da rob koristi znanje da postigne spoznaju svog Gospodara. Kada se ovo ostvari, on de Ga nadi blizu. Kada se ovo desi, On de ga približiti Sebi i odgovoriti na njegove dove

Ebū 'Imrān el-Džewnī je rekao: ''Tako mi Allāha, naš Gospodar nam je u Qur'ānu objavio takve stvari ko-je, kada bi bile objavljene planinama, one bi bile ponizne i uništeneZabilježeno je da je el Hasan, Allāh mu se smilovao, rekao: ''Sine Ādemov, kada ti šejtān došapne, mameći te da počiniš grijeh, ili tvoja duša poželi da ga učini, podsje-ti sebe čime te je Allāh zadužio od Svoje Knjige od koje bi planina, kada bi je ona trebala ponijeti, bila ponizna i skršena. Zar nisi čuo Njegove riječi: ''Da ovaj Qur'ān kakvom brdu objavimo, ti bi ga vidio hāši'an (poni-znog) i kako bi se od hašje (straha, poniznosti) pred Allāhom raspalo. To su primjeri koje Mi navodimo ljudima ne bi li razmislili

Zabilježeno je da je Ka'b el-Ahbar rekao: ''Zapisano je u Indžilu: ''Isā, djela srca koje nema straha nisu od koristi, njegov glas se ne čuje, a njegova dova se ne uzdiže Imām Ahmed, Ebū Dāwūd i en-Nesā'ī bilježe hadīth od Ebū Dherra, radijallāhu 'anhu, da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Allāh će ostati okrenut ka robu u njegovom namāzu sve dok on ne gleda u stranu. Ako se okrene, On će se okre-nuti

'Atā', Allāh mu se smilovao, je nastavio dok nije rekao: ''Došlo je do nas da je Gospodar, Slavljeni i Uzvišeni, rekao: ''Sine Ādemov, prema kome gledaš? Ja sam ti bolji nego onaj kome se okrećeš

Allāh slavljeni i uzvišeni je objavio Mūsā'u, 'alejhis-selām: ''Mūsā, kada staneš preda Mnom, onda stoji kao rob koji je ponizan i pokoran, ukori svoju dušu jer je ona najpreča ukora, i razgovaraj sa Mnom drhtajućim srcem i istinoljubivim jezikom

Zabilježeno je da je jedne noći on, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao na svojoj sedždi ''Ja kažem kao što je moj brat Dāwūd, 'alejhis-selām, rekao: ''Ja trljam svoje lice u prašini pred Svojim Gospodarom. Moj Gospodar zaslužuje da se lica trljaju u prašini zbog Njegovog lica
Allāhov Poslanik, sallallāhu ‘alejhi we sellem je rekao: ''Šta je s ljudima?! Allāhova Knjiga im se uči, a oni ipak ne znaju šta je prouče-no, a šta nije!? Na ovaj način je Allāhova veličina napustila srca Benū Isrā'īla: Njihova tijela su bila prisutna, a srca su im bila odsutna. Allāh ne prih-vata djelo roba dok njegovo srce nije prisutno sa njegovim tijelom


Jedan od 'ārifā (onih koji su spoznali) je rekao: ''Ko se god poziva na robovanje, pa ipak ostane nešto od ličnih ciljeva i interesa u koje on gleda, njegova tvrdnja je lažna. Robovanje može jedino biti istinito pripisano onome čiji su lični ciljevi nestali, a samo ciljevi njegovog Gospodara ostanu na njegovom umu. Njegovo jedino ime bi bilo ono vezano za Njega, a njegov jedini opis bi bio opis prisne veze sa Njim. Ako je pozvan u Njegovo ime, on odgovara na način robovanja. On nema drugog imena ili oznake i on jedino odgovara onome koji ga zove u robovanje njegovom Gospodaru

04.07.2014.

Tajne i koristi doveAlija, r.a., oporučio svome sinu imamu Hasanu: ”Znaj da te je Onaj Koji u rukama posjeduje riznice nebesa i Zemlje pozvao da Mu upućuješ dove i obavezao se da će ih uslišati, i oporučio je da od Njega traziš svoje potrebe da bi ti ih podario, i da Ga moliš za milost da bi ti se smilovao. Allah izmaĎu Sebe i čovjeka nije postavio nikakav zastor ni pregradu, niti te je naputio na bilo koga da se za tebe zauzima

Pregrade i zastori postoje samo ako ih čovjek sam postavi, udaljavajući se od onoga čime se stječe Allahova milost i čineći (od zabranjenih djela) ono što onemogućuje njegovu dovu da se digne k Uzvišenom Allahu. Jednostvano, Allah je propisao Svojim robovima da Mu direktno čine dovu kako bi im je uslišao, i rekao je da im je blizu toliko da čuje i njihova najtiša dozivanja i da zna ono što im duše njihove šapuću

 
 imam Dzafer znao je ovako doviti: ”
O Ti, Kojem nebesa ne zaklanjaju ono što je na njima,
niti Zemlja ono što je na njoj i u njenoj utrobi,
niti rubovi ono što je u sredini, niti zastor ono što je zastrto, niti planine


 Boze,
išcem Ti iskanjem onog
cija je potrebitost silna,
cija je snaga krhka,

ciji su grijesi brojni,

iskanjem onog koji ne nalazi nikakvog pomagaca
potrebitosti svojoj,

nikakvog osnazitelja krhkosti svojoj,
nikakvog oprostitelja grijeha svog,
 osim Tebe, o Imatelju velicanstva i darezljivosti!

 Išcem od Tebe djelo kojim ceš zavoljeti
onog koji ga izvrši i sigurnost kojom ceš dati dobit onom koji je siguran s istinom sigurnosti u vezi s izvršenjem zapovijedi Tvoje! ono što je u njenim korijenima, niti more ono što je u njegovim dubinama, o Ti, Koji razlikuješ glasove koji Te zovu, i Kojeg ne optereti mnoštvo potreba ljudi, i Kojem nisu breme njihove molbe

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW4iQWMKcrbxIGFoy1OL_j9p9Gjakxz8MAH3avh-xz_uMDN-V1

 

Kada nastupi posljednja trećina noći, ustani i klanjaj dva rekata te proči sure Mulk i Sedţda, pa donesi ovu dovu: ’Gospodaru, evo sve su oči usnule, sve su zvijezde nestale, a Ti si zivi i Vječni, ne obuzima Te ni drijemez, ni san, ne moţe Ti umaći mrka noć, niti nebo puno sazvijdza, niti Zemlja puna puteva, niti more duboko, niti tmine, sve jedne iznad drugih! O Pomagaču čestitih i Spasitelju nemoćnih, milošću Tvojom, pruzi mi utočište

 


Uzvišeni Allah voli čuti glasove Svojih odanih robova kada Ga mole i traže od Njega. On doista voli da čuje riječi: "Ja Rabbi! " ("Moj Gospodaru!"), koje lepršaju sa usana vjernika. Ponekad se Svemilosni Allah ne odazove odmah pozivu molitelja, kako bi slušao glasove koji Ga dozivaju
Allahov poslanik Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, podučio nas je kako da upućujemo dovu Uzvišenom Allahu. On je imao dovu za svaku priliku, a svojim sadržajem one su vezivale cjelokupne životne aktivnosti čovjeka sa Svemilosnim Allahom. Ne možeš napraviti nijedan korak, a da za njega ne nalaziš dovu

http://www.maddahi.com/wp-content/uploads/2012/08/13418113922912413252233236371241828753144.jpg

03.07.2014.

Z U H DAllahov Poslanik, s.a.v.s., upozorava ljude na pogubnost takvoga puta riječima: "O ljudi, imate putokaze pa ih se držite. Svi vi imate svoj cilj pa do njega dođite. Vj em ik živi između dva straha: straha od odredbe koja je već minula a ne zna šta je Uzvišeni Allah u njoj odlučio; i straha od odredbe koja predstoji a ne zna šta će Uzvišeni Allah u njoj odlučiti. Stoga neka rob uzme za sebe od sebe, od svoga dunjaluka za ahiret. Neka se okoristi mladošću prije starosti i životom prije smrti. Tako mi Onoga u Čijoj ruci je Muhammedova duša poslije smrti nema molitve za zadovoljstvo, niti nakon dunjaluka ima drugog boravišta osim Dženneta ili Džehennema


Kaže Abdullah ibn Šumejt: Čuo sam svoga oca da je rekao: "Blago vjernika je njegova vjera, prati ga gdje god da je, ne ostavlja ga iza sebe kada putuje, niti ga povjerava ljudima na čuvanje
"Čudan li je sin Ademov, dovoljno je da ga ujede buha pa da zaboravi na ahiret o kojem je do tada razmišljao

"Meleki se raduju zimi radi vjernika; - kratki su joj dani, pa ih posti, a noći duge da u njima klanja. A čuli smo da je 'Amir na samrti plakao, ga upitaše: - Šta te je rasplakalo 'Amire? Veli: - Ne plačem iz straha od smrti, niti iz želje za dunjalukom, nego plačem za postom u vrelim ljetnim danima i bdijenjem u zimskim noClmaNaći ćeš vjernika da se usteže od traženja, a da traži, ponosita i ponizna, bogata i siromašna. Usteže se od traženja od ljudi, a traži od svoga Gospodara. Ponizan je prema svome Gospodaru, a ponosan u sebi. Bogat i neovisan od ljudi, a siromašan i ovisan o svome Gospodaru." Ka tade dodaje: "To je moral vjernika - najljepše je spoznaje medu ljudima, a najmanje zahtjevan"Kada se izjednače unutrašnjost i spoljašnjost roba, A llah, subhanehu ve te'ala, kaže: 'Ovo je Moj pravi rob


Mutarrifa da je rekao: "Razmišljao sam kakvo je to djelo u kojem je svako dobro, pa sam spoznao da je to mnoštvo posta i namaza. Nakon toga sam shvatio da je to u Allahovoj, subhanehu ve te'ala, ruci, a to ne možeš postići, izuzev ako Ga zamoliš, pa ti On dadne. Na kraju sam zaključio da je u dovi svo dobro
El-Hasana, je rekao: "Bili smo sa narodom koji je čuvao svoje jezike, a dijelio svoje pare. Zatim smo ostali medu narodom koji čuva svoje pare, a nudi nam svoje jezike
Er-Rebi'a ibn Hajsem rekao: "Ne reci: Allahu moj, ja Ti se kajem, pa se ne pokaješ i time se ogriješiš, nego reci: Allahu moj, oprosti mi

Muslima ibn Dža'fera, da je rekao: "Posti od dunjaluka i neka ti smrt bude iftar. Budi kao onaj koji tražeći lijek1 za svoje ranel, biva strpljiv na gorčini lijeka, jer se boji da iskušenjd ne potraje i postane teško; podnosi iskušenje4, jer se nada da će se nakon toga odmoriti


elDžu'fija, je rekao: "Kada budeš u poslovima ahireta - zadrži se, a kada si u poslovima dunjaluka - požuri. Kada odlučiš uraditi kakvo dobro, ne odlaži ga, a kada ti dođe šejtan u namazu i kaže ti da se namazom pokazuješ ljudima, onda namjerno odulji
Kada neko od vas ima potrebu za nečim od dunjaluka, neka se drži pokajanja A kada ima potrebu za nečim od ahireta, neka se drži nade

Ehu Muslim el-Havlani rekao: "Ljudi su bili lišće bez trnja, a danas su postali trnje bez lišća. Ako ih uvrijediš - uvrijediće te, ako ih kritikuješ - kritikovaće te više, a ako ih ostaviš - oni tebe neće ostaviti

Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi:' El-Kijame, 5. veli: "Govori: - Pokajaću se kasnije

04.04.2014.

vjernikova iskrenost II-dioZadnja stanica razuma je nemoć, najviše oko čega se ljudi trude je zabluda. Duše naše su otuđene od tijela naših, dostizanje ovoga svijeta je tegoba i briga. Ne okoristismo se od traganja cijelim životom svojim, osim što sakupismo riječi čula-kazala
a one koji su na pravom putu On će i dalje voditi, i nadahnut će ih kako će se Vatre sačuvati. " Muhammed, 17Enes, Allah bio s njim zadovoljan, kaže: "Nismo još ni otresli zemlju sa svojih ruku nakon što smo zakopali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a već zanijekasmo svoja srca (osjetismo da nisu kao prije
Dova vjernika prilikom teškoća i udaraca sudbine ima status onoga koji je u teškoj nevolji i potrebi pomoći i milosti Uzvišenog Allaha, Koji se ne usteže pomoći Svojim stvorenjima. Uzviše ni Allah kaže Onaj koji se nevoljniku - kada Mu se obrati - odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. - Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako to da vi nikako pouku ne primate!" En-Neml, 62

Od Habbaba, Allah bio s njim zadovoljan, se prenosi i da je kazivao: "Prišao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on, s ogrtačem pod glavom, bio u sjeni Kabe - a nas su u to vrijeme progonili idolopoklonici - i rekao mu: 'Allahov Poslaniče, zar nećeš moliti Allaha za nas?' On je sjeo, a lice mu je bilo crveno, i rekao: 'Događalo se prije vas da je neko bio češljan gvozdenim rašljama koje su kidale meso njegovo i žile mu, ali ga to nije odvratilo od njegove vjere. Allah će upotpuniti ovu vjeru, tako da će konjanik putovati od Sane do Hedramevta ne bojeći se nikoga drugog osim Allaha i vuka za svoje ovce. Ali, vi ste narod koji požuruje

Allahu uzdiže ono što je lijepo i on je predodređen za lijep i ugodan boravak - jer, u Džennet neće ući ništa što nije lijepo.


Omer, Allah bio s njim zadovoljan, znao bi reči: "Divne li su dvije strane tovara i divan li je pokrivač (pokrovac) njihov za one koji su izdržljivi." Dvije strane tovara ('adlejn) su namaz i milost, a pokrivač ('alave) je uputa. Pokrivač (pokrovac) je ono na što se stavlja na pleća jahalice iznad tovaraNe, tako mi Onoga čiji sam rob pokorni
Da nije zluradosti neprijateljske mržnje.
Onaj ko odgađa - bude uništen sa drugim,
a onaj ko žuri - bude uništen sa sobomBez sumnje, strpljivost je obavezna, dok je zadovoljstvo na većem stepenu od nje. Nagrada za zadovoljstvo je naklonost Uzvišenog Allaha, koja je veća od Dženneta

Za sve što si izgubio
postoji zamjena.
Ali nema zamjene, ako izgubiš Allaha

Spoznaja da je ovaj svijet samo igra i zabava, te da na njemu ni radost i tuga nisu vječni. Najsličnija stvar ovome svijetu je san: u njemu rob vidi i ono što voli i ono što prezire, a potom se probudi i spozna da je sve to nestvarno
Rečeno je: 'Iskušenja predstavljaju odgojne mjere Allahove za Njegova stvorenja, a Allahov odgoj otvara srca i rasvjetljava poglede


U bolesti je višestruka blagodat, a koju razuman čovjek ne bi smio smetnuti s uma. Ona se ogleda kroz: čišćenje od grijeha, izloženost nagradi za strpljivost, spas od nemara, podsjećanje na blagodat zdravlja u kojem je bio, traženje nagrade, podsticanje na dobrovoljna davanja - a u Allahovim određenjima postoji dimenzija izbora Fadla b. Sehla

lbnul-Dževzi kaže: "Nevolje su srazmjerne veličini ljudi. Veliki broj ljudi vidiš smirenima i zadovolj nima onim što imaju od vjere i ovoga svijeta. Time oni ne žele da postignu uzvišene stepene strpljivosti ili se zna njihova slabost u suprotstavljanju nevoljama, pa im je naklonost (blagost) ukazana

Ja njegov rob postadoh,
a robu ne dolikuje da se opire

Hansa, r.a., je, sa svoja četiri sina, četiri odrasla čovjeka, prisustvovala Bitki na Kadisiji. Podsticala ih je i bodrila na borbu, a ne na bijeg s bojnog polja. Kazala je: "Islam ste primili dobrovoljno, hidžru ste učinili svojim izborom, sinovi ste jednog oca i majke jedne. Nisam iznevjerila vašeg oca, a niti osramotila vaše daidže." Oni se jedno jutro zaputiše u borbu i, jedan po jedan, redom izginuše. Kada joj javiše o njihovoj smrti, ona reče: "Hvala Allahu koji me počasti njihovom smrću. Molim Allaha da me spoji s njima u staništu Njegove milosti." Omer b. el-Hattab je Hansi davao plaće njene četvero djece, sve dok nije preselila


Stanje Allahovog roba se poboljšava robovanjem i činjenjem mnogih dobrovoljnih djela (nafila), sve dok ne dospije na stepen da kada nešto Allaha zamoli - On mu to udovolji, a kada pomoć zatraži - On mu se odazove. Rob ove visoke stepene postiže ljubavlju prema Allahu, zadovoljstvom Njegovim određenjem, izvršavanjem Njegovih naredbi i čuvanjem od Njegovih zabrana. Neko je rekao: "Najdraže mi je ono što je Allahu najdraže


Et-Tenuhi kaže: "Obavijestio me je Ebu-Bekr Muhammed b. Jahja es-Suli (u Basri, 3 3 5 . godine po Hidžri) čitajući mi predaju, koju sam ja slušao, kako je Berki rekao: 'Vidio sam jednu ženu u pustinji kojoj je led u potpunosti uništio usjev. Ljudi su joj dolazili, iskazujući svo svoje sažaljenje, a ona diže svoj pogled prema nebu i reče: 'Allahu moj, Ti si nada u najbolju zamjenu. U Tvojoj ruci je nadoknada ovog što je upropašćeno. Radi s nama što god želiš, naša opskrba je u Tvojoj moći, a naša nadanja se samo Tebi usmjeravaju'. Nastavlja dalje (prenosilac) i kaže: 'Ne prođe malo vremena, a pojavi se jedan veoma bogat čovjek kojem sve to saopćiše, a on joj pokloni pet stotina dinara."' Nagrada za strpljivost i zadovoljstvo će potpuna biti na Sudnjem danu.


Ibn-Abbas, Allah bio s njima zadovoljan, kaže: "Dobra djela oslikavaju svjetlost na licu, osvjetljavaju srce, uvećavaju opskrbu i omiljenost u srcima drugih stvorenja. Loša djela pak oslikavaju tamu na licu, tamom prekrivaju srce, umanjuju opskrbu i proizvode mržnju u srcima Allahovih stvorenja

03.04.2014.

vjernikova iskrenost


Vidimo Mi kako s a žudnjom bacaš pogled prema nebu, i Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš: okreni zato lice svoje prema Časnom hramu! I ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu. Oni kojima je data Knjiga sigurno znaju da je to istina od Gospodara njihova - a Allah motri na ono što oni rade

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgarao je od želje da se u namazu okreće prema Kabi, i šesnaest ili sedamnaest mjeseci neprestano je pogledao u nebo ne bi li mu se Allah smilovao i objavio ajet o promjeni kible, ali to se nije desilo; Allah, dželle šanuhu, i pored ovolike Poslanikove čežnje, nije spustio objavu kada je on to tražio, nego tek nakon što je prošla godina i po dana od njegove prve molbe


Džundub ibn Sufjan, radijallahu anhu, pripovijeda: "Neko vrijeme Džibril nije dolazio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa objavom, što je njemu teško palo i nekoliko dana nije ustajao iz postelje. Došla je neka žena i rekla mu: 'Izgleda da te je tvoj šejtan napustio, evo već dvije ili tri noći ti nikako ne dolazi; pa j e u povodu toga, Allah, dželle šanuhu, objavio: 'Tako mi jutra, i noći kada se utiša - Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo


Busajrijeve stihovi
'Nije nas stavio na kušnju ničim
što bi opteretilo naš razum
kako bi nas sačuvao sumnji i nedoumica.Kur'an
Kada je bio upitan o šehidu, islamski mislilac Sejid Kutb je odgovorio: "To je onaj koji svojim životom posvjedoči da je Allahova vjera vrednija od njegovog života. On to ne posvjedoči svojim jezikom, nego to posvjedoči svojim stanjem. On žrtvuje svoj život da bi uzdigao svoju vjeru i da bi visoko podigao njenu zastavu"O dušo, teško tebi! Zar mi nećeš pomoći.
Trudom tvojim u noćnim tminama
Možda ćeš i ti, na Sudnjem danu postići
ugodan život u tim teškoćama.


Irbad b. Sarija kaže: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ostavio sam vas na čistoj stazi, njena noć je jednaka njenom danu. Sa njega će skrenuti samo onaj koji je izgubljen Svaki posao ima s voju žestinu, a s vaka žestina ima svoje vrijeme trajanja. Čije vrijeme bude u skladu sa mojim sunnetom - on je upućen. A čije vrijeme bude u skladu sa nečim drugim - on je izgubljen
Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nesumnjivo je plod vjerovanja (imana), a vjerovanje se povećava i smanjuje. Sa snažnijim vjerovanjem se povećava i ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Upravo zato su ashabi, Allah s njima bio zadovoljan, imali najčistija srca od svih sljedbenika ovog ummeta

Ez-Zuhri je rekao: "Čvrsto držanje za sunnet je spas. To je zato jer je sunnet, kao što reče Malik, poput Nuhove lađe: ko se na nju ukrca - bude spašen, a ko to ne učini, - bude uništenEbu-Hurejre se kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Svaki vjerovjesnik je imao primljenu dovu i svako od njih je požurio sa njom. Ja sam svoju dovu ostavio kao pravo zagovorništva (šefaata) za moj ummet na Sudnjem danu. Ona će biti, inšaAllah, dar svakom pripadniku mog ummeta koji umre ništa ne izjednačavajući sa Allahom (ne čineći Allahu širka

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je još prije četrnaest stoljeća objasnio opasnost iskušenja sa ženama i rekao: "Dunjaluk je sladak i privlačan (poput voća), a Allah vas je namjesnicima na njemu učinio i gleda kako postupate. Ćuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena, jer prva kušnja Benu-Israila su bile žene
Allah želi da vam oprosti, a oni, ; koji se za strastima svojim povode, žele da daleko s Pravog puta skrenete. Allah želi da vam olakša - a čovjek je stvoren kao nejako biće. " 43 (En-Nisa

 U hadisu se kaže: "Onaj koji nastoji biti čestit, Allah ga čestitim i učini

Kada god za strašću žudimo
motivom takvaluka odvraćeni budemo
I odakle je i došla, žudnja se vrati klonuloNeftavejh je rekao
"Koliko sam bio sam sa onim što želim,
pa me je spriječio
stid i strah od Allaha i oprezZar ne vidiš da je oko srcu kapetan
Sve što je očima m ilo, i srcu je pitomo

Čovjeku je odreden njegov udio bluda i nemoguće je da ga on ne počini: blud očiju je pogled; blud ušiju je slušanje; blud jezika je govor; blud ruku je dodir; blud nogu je korak. Srce traži i priželjkuje, a polni organ to potvrdi ili opovrgne

Mora se čvrsto vjerovati da je odredba neizbježna, da je opskrba razdijeljena, da ono što te mimoišlo nije moglo da te zafdesi i da će smrtna strijela svakoga pogoditi. Svaka duša okusit će smrt. Za ono što je još u edželu određeno ne treba misliti kao da će nas mimoići. Džennet je pod sjenama sablji, a najbolje gašenje žeđi je pijenje iz pehara smrti. Ko upraši svoja stopala na Allahovom putu, On će ga Vatri zabranjenim učiniti Sunce Šerijata ne obasjava nikog do one koji su ga najzaslužniji. Allahova pomoć se ne spušta osim na iskrene Njegove borce i istinske Njegove robove. To Sunce ne obasjava nemarne i one koji su neprestano u igri i zabavi, kao što ne obasjava one koji su samo simpatizeri vjere Gospodara svih svjetova
Jedan od poštovanih ljudi bijaše upitan: "Da li je moguće da dođe generacija slična generaciji ashaba, Allah bio s njima zadovoljan?" - "Ne", odgovorio je. "A zbog čega?", ponovo je bio upitan. "Zbog toga", odgovorio je on, "što bi bilo nužno da imaju učitelja kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je nemoguće
ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili uzrokom pobjede, pomoći, uzvišenosti i čvrstine! Oni su prvi zametak i plemeniti plod od najboljeg naroda koji su se pojavili

 
Rob žrtvuje sebe radi Allaha, znajući da su to samo trenuci u kojima će duša otići u okrilje Allahove milosti i plemenitosti. Šehid smrt okusi kao ubod žare


Mu'min koji je iskren sa Uzvišenim Allahom zadovoljan je onim što On od njega želi, i to ima poseban utjecaj na voljenoga. Uzvišeni Allah Mu'minu voli ono što on voli samome sebi, kao što se navodi u hadisu-kudsijji Ne dvoum.im. se ni u čem.u što činim. kao što se dvoum.im. u u,;imanju vjernikove duše: on ne voli smrt, a Ja ne volim da mu naudim. A malo je zahvalnih medu robovima Mojim. " Sebe

Prema veličini odlučnika, čvrste namjere dolaze
dok prema veličini plemenitih, plemenitosti dolazeOd najuzvišenijih uzroka čvrstine i postojanosti na istini jesu pridržavanje za Kur'an, njegovo učenje, čuvanje i proučavanje, njegovo učenje u noćima i rad po njemu danju. Kur'an je najbolje sredstvo postojanosti na istini

A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: 'Kome je od vas ona povećala vjerovanje?' Što se tiče vjernika, njima je povećala vjerovanje i oni se raduju. " Et-Tevbe, 124Neko je rekao
'Vidio sam grijehe kako ubijaju srca
i u poniženje vode ako se čine
Ostavljanje griješenja je život za srce
I bolje je za tvoju dušu da im pokorna ne budeIzvor:Primjeri Istinskog Vjerovanja:Ahmed Ferid

02.04.2014.

Izvor Istine


"Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su taguti oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici džehennema, oni će u njemu vječno ostati." El-Bekara, 257

kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: ,Ja sam prvi nad kime će raspuknuti (otvoriti se) zemlja. "' kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: "Doći ću do vrata Dženneta pa ću tražiti da mi se otvore a vratar će upitati: 'Ko si ti?' ']a sam Muhammed', reći ću. 'Naređeno mi je da ne otvaram nikome prije tebe', reći će on

"Sahiha" stoji: "Nemojte psovati moje ashabe, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša kada bi neko od vas podjelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi dostigao vrijednost njihovog pregršta niti njegove polovine

l slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje." Ez-Zumer

Kome Allah poveća znanje i rad po znanju povećat će mu i nagradu. Uzvišeni kaže To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo." El-En'am

Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kaže: "Allah, dželle še'nuhu, ništa ne sluša kao što sluša poslanika koji lijepim glasom, melodično i naglas uči Kur'an. " I kaže: "Allah, dželle še'nuhu, više sluša učača Kur'ana od vlasnika robinje koji sluša svoju robinju

     

Onaj ko je na neistini njegov govor nije postojan u njegovom srcu, niti je on postojan u njemu niti za njega ima opstanka


Onaj ko bude posjedovao lijepu riječ sa čvrstim korjenom imat će i izdanak okrenut ka nebu koji će ga odvesti k Allahu. Njemu se, subhanehu ve te'ala, dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima. Ko ne bude imao postojane temelje bit će uskraćen dolaska (pred Allaha) jer je ostao bez osnovaČudim se šejtanu
od ljudi koji javno nastupa
ka vatri a njegovo ime je
izvedenica od Džehennemaebilježi predaju od Ez- Zuhrija koji kaže : "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božiji! - jedanput je upitao Hassana b. Sabita da li je i zrekao kakve stihove o Ebu Bekru, pa kad mu je rekao da jeste , on mu je rekao : "Hajde, izrecituj ih da čujem
Hassan je tada izrecitovao

I drugi od dvojice
U pećini uzdignutoj
Kad kružase neprijatelj oko nje
Nakon sto se na brdo ispe on.
Bjese miljenik Poslanika Božijeg
I svi ljudi znadose
Da m u med ljudima
Ravna ne bjesekaže : "Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi Božiji rekao je : 'Svaki je vjerovjesnik i mao dvojicu pomoćnika (vezirani) od stanovnika nebesa i dvojicu od stanovnika Zemlje. Moji pomoćnici od stanovnika nebesa jesu Džibril i Mikail, a od stanovnika Zemlje: Ebu Bekr i Omer
Božiji Poslanik - neka su na njega mir i blagoslovi rekao je: ' Dođe mi maločas Džibril, pa mu ja rekoh da mi priča o vrlinama Omera b.el - Hattaba. - Mogao bih ti - odgovorio mi je, - o Omcrovim vrlinama kazivati onoliko dugo koliko je Nuh proboravio među svojim narodom , i opet ti ih sve ne bih ispričao ! A Omer je ( samo) jedno od Ebu Bekrovih dobročinstava
"Ja svom ummetu , u njegovoj ljubavi prema Ebu Bekru i Omeru, zbilja želim ono što mu želim i u riječima La ilahe illallah
Zaštitniče nepismenih, ti si Moj rob i Moj poslanik. Dao sam ti ime Mutevekkil (onaj koji se oslanja na Allaha). Onaj koji nije grub i osoran, koji ne galami p o trgovima, koji na zlo ne vraća zlim, nego oprašta i pokriva uvrede. Allah ga neće uzeti Sebi dok ne ispravi iskrivljenu vjeru i dok ljudi ne budu govorili: 'Nema istinskog božanstva osim Allaha; i njome im otvori slijepe oči, gluhe uši i oklopljena srca


mnogi muslimani kojima je Uzvišeni Allah raširio prsa ka islamu nikada ne bi pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dokaz za riječi koje je kazao

Emil Dermenghem1 kaže: "Muhammedu je rođen sin Ibrahim, pa je umro još kao malo dijete. Mnogo je bio tužan zbog njegove smrti. Ukopao ga je vlastitim rukama. Njegova smrt podudarila se sa pomračenjem Sunca, pa su muslimani kazali: 'Desilo se pomračenje zbog Ibrahimove smrti!' Međutim, vidjevši o čemu se radi, a iz velikodušnosti, Muhammed je takvu tvrdnju negirao, rekavši: 'Sunce i Mjesec su, doista, dva Allahova znamenja koja se ne pomračuju ni zbog smrti niti zbog nečijeg života . Riječi poput ovih ne mogu doći iz usta lašca i prevaranta

Ebu Hurejre pripovijeda: "Jednom je Džibril sjedio pored Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je pogledao ka nebu i ugledao meleka kako silazi. Džibril reče: 'Ovaj melek doista nikada nije sišao još od dana kada je stvoren, a prije Sudnjeg dana!' Kada je sišao, on reče: 'Muhammede, tvoj Gospodar me je tebi poslao. Pita te: 'Hoćeš li da te učini da budeš vladar i vjerovjesnik, ili rob i poslanik?" Džibril reče: 'Skromno se ophodi prema svome Gospodaru, Muhammede!' On reče: 'Rob i poslanik, dakakoKada su ovosvjetski ukrasi i život u pitanju, bio je najskromniji čovjek Nikada nije volio da ga ljudi uzdižu iznad njegovog stepena Kada bi ulazio, ne bi volio da iko pred njim ustaje Nepostojanje želje za ovosvjetskim užicima najbolji je dokaz da je sve to Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, činio na osnovu objave, pokoravajući se Allahu

Između nas i nepoznate stvari nalazi se neprovidni zastor koji se nikako drukčije ne može otkloniti osim posredstvom objave sa neba

"Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti

Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, opis Uzvišenog Allaha ne sadrži nikakvu manjkavost. On obiluje svakim nužnim savršenstvom koji pripada Uzvišenom Allahu.1 Tako Ga opisuje apsolutnom moći, neiscrpnom mudrosti, beskrajnom milosti, savršenim životom, ali i drugim imenima i osobinama. Nazvao Ga je najljepšim imenima, a opisao Ga najljepšim osobinama. "A Allah ima najljepša imena Takvim opisom ne može se opisati nijedno stvorenje: "Zato ne navodite Allahu sličneDžennet je opisao fascinantnim detaljima koji, uistinu, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim i koji izazivaju neopisivu čežnju da se, skoro pa ne možeš suzdržati a da ne uzvikneš: "Allahu moj, učini da i ja budem jedan od džennetskih stanovnika i nemoj mi uskratiti blagodati ulaska u njega Kada je govor o Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, opisu Vatre, treba kazati da je on bio izrazito rječit. Bio je to opis koji je srca ispunjavao ogromnim strahom, užasavajućom stravom i jezom od tog boravišta
pjesnik u svojim stihovima, kaže
Dal' to od odabranika mudžizu tražite
Dovoljno je pleme neko iz grobova da se pozove
U ratu k'o ruka jedna bili su
A u boju prodavali su dunjaluk za ahiret svoj

Izvor:Neporecivi Argumenti--Abdul-Muhsin bin Zebn el-Mutajri01.04.2014.

Allahove evlije i njihovi kerametiKurtubi kaže: "Kur'an i sunnet potpuno jasno ukazuju na zabranu hvalisanja sebe


Ebu-Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik, neka je Allahov mir i spas na njega, rekao: "Putujući pustinjom jedan čovjek je čuo iz oblaka glas kako kaže: "Natopi zemlju tog i tog čovjeka!" Oblak se tada uputi u datom pravcu i kad dođe do jednog kamenjara iz njega poče padati obilna kiša. Kišnica se poče slijevati niz kamenjar i skupljati u kanalima pod karnenjarom, te njima teći. Putnik je slijedio tu vodu pored kanala i dođe do jedne bašče u kojoj nađe čovjeka koji je tu vodu razvodio po svojoj bašči. "Kako ti je ime, o Allahov robe?" Vlasnik bašče odgovori, rekavši ime koje se čulo iz oblaka i upita: "A zašto me pitaš za ime, Allahov robe?" Putnik reče: "Dok sam putovao pustinjom čuo sam glas iz jednog oblaka koji naređuje da se natopi tvoja bašča, pa me interesuje šta to ti radiš na svojoj bašči da bi bio time počašćen?" "Trećinu podijelim u sadaku, trećinu ostavim za hranu sebi i svojoj porodici, a trećinu ponovo uložim u ovu zemlju


Ebu-Hurejre prenosi da je čuo Allahovog poslanika s.a.v.s. kako kaže: "Allah dž.š. je htio da iskuša troj icu ljudi iz Benu lsraila. Jedan je bio gubavac, drugi bez kose, a treći slijepac. Poslao im je jednog meleka. Melek je došao gubavcu i upitao ga: "Šta bi najviše želio?" "Imati lijepu boj u kože, da se oslobodim ovog zla zbog kojeg se svijet zgražava od mene", odgovori on. Melek pređe rukori1 preko njegovog tijela i sa njega sva guba spade te on dobi lijepu boju kože. Zatim ga melek upita: "Koji imetak ti je najdraži?" "Deve (ili krave)", (prenosilac se ne sjeća tačno) odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu devu koja je u stomaku nosila mladunče, a melek mu reče: "Allah ti dao berićeta u njoj". Zatim melek dođe onome bez kose i upita ga: ''Šta bi najviše volio?" "Lijepu kosu, pa da se oslobodim onog zbog čega se svijet zgražava na mene", odgovori on. Melek ga pomilova po glavi, te ga bolest prođe i on dobi lijepu kosu. Melek ga upita: "Kakav imetak bi najviše volio?" '·Krave", odgovori on. Allah mu tada dade jednu lijepu steonu kravu, a melek mu reče: "Allah ti dao berićeta u njoj". Zatim melek dođe slijepcu i reče mu: "Šta bi ti najviše želio?" "Da mi Allah vrati vid kako bi mogao ljude gledati", reče on. Melek ga pomilova po očima i Allah mu vrati vid. Zatim ga upita: "Kakav bi imetak želio imati?" "Ovce", odgovori slijepac. Allah mu dade jednu sjajnu ovcu, a melek mu reče: "Allah ti dao berićeta u njoj''. U sve trojice se imetak namnožio i umnogostručio, pa je jedan imao dolinu punu deva, dmgi dolinu punu krava, a treći dolinu punu ovaca. Kasnije melek dođe gubavcu u njegovom prijašnjem liku i obliku te mu reče: "Ja sam čovjek bijednik i jedino mi, poslije Allaha, ti možeš pomoći. Zato, molim te, tako ti Onoga koji ti je dao lijepu kožu i te brojne deve, da mi daš jednu devu kako bi mogao nastaviti put". On mu reče: "Ja imam puno obaveza". Melek mu reče: "Kao da te ja odnekud znam. Da ti nisi bio onaj gubavac što se svijet zgražavao na tebe, pa ti je Allah podario zdravlje i bogatstvo". On reče: "Naprotiv, ja sam ovo naslijedio od svojih predaka". Melek mu reče: "Ako si me slagao neka te Allah vrati u ono stanje u kojem si bio." Zatim dođe ćelavcu s kojim desi isto što i s gubavcem. Potom je došao slijepcu u njegovom prijašnjem liku i obliku i rekao mu:"Ja sam siromašan čovjek i na putu sam. Meni danas ne može pomoći niko, osim Allaha, do ti, pa te molim Onim koji ti je podario vid da mi daš jednu ovcu kako bi se njom pomogao na svom putu." On mu odgovori:" I ja sam bio slijep, pa mi je Allah dž.š.povratio vid. Uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, danas ti neću zabraniti da uzmeš bilo šta, a sve radi Moćnog i Velikog Allaha." Melek mu tada reče:" Zadrži sav svoj imetak. vi ste bili samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva druga


Ibn-Is hak prenosi od Bera' a da je rekao: "Neki čovjek je učio suru Kehf u svojoj kući, a u kući mu je bila neka životinja. Iznenada, životinj a se uznemiri i poče da bježi i da se skriva. Kada čovjek pogleda, vidje da ga je potpuno prekrio i obavio neki oblak ili neka magla. Taj slučaj je spomenuo Allahovom poslaniku , neka je Allahov mir i spas na njega, a Poslanik mu reče: "Uči, čovječe! To je, uistinu, smirenost koja se spušta prilikom učenj a Kur'anaprenosi od Enesa r.a. da su ashabi rekli Allahovom poslaniku s.a.v.s.: "Allahov Poslaniče, kada se mi nalazimo kod tebe, osjetimo kako nam iman raste i kako smo puni i zadovoljni sa onim što čujemo. Međutim, kada se vratimo svojim porodicama zaokupe nas dunjalučki problemi i potrebe i odmah nestane ono što smo osjećali kod tebe." Allahov poslanik s.a.v.s. im reče: "Da možete uvijek biti onakvi kakvi ste kod mene, meleci bi vas susretali na putu, rukovali se sa vama i pravili vam hladovinu svojim krilima. Vi bi ste ih mogli sasvim jasno vidjeti!" Abdtmezzak kaže: "Zatim je rekao on ili neko drugi: "Čas po čas
Čini dobra djela i pripremaj dušu za Ahiret. Čuvaj se ostavljanja i izdvajanja iz džemata, jer, ako to učiniš, ostat ćeš bez vjere, a da nećeš ni znati i zauvijek ćeš završiti u vatri". Zatim reče: "Gospodaru moj , ovaj čovjek kaže da me voli u Tvoje ime i posjetio me je zbog Tebe. Gospodaru moj, pokaži mi njegovo lice u Džennetu i učini da se sretnemo u Daru Selamu. Gospodaru moj, čuvaj ga dok traje dunjaluk, gdje god da bude. Nadoknadi mu izgubljeno i propušteno i zadovolji ga sa malo od dunjaluka. Gospodaru moj, šta god da mu daš od dunjaluka olakšaj mu to i učini ga zahvalnim na sve što mu podariš. Gospodaru moj, nagradi ga najljepšom nagradom

Rekao je Sa' d bin Ebi Vekkas: "Na Dan Uhuda bio sam sa Allahovim poslanikom s.a.v.s. i vidio sam sa njegove desne i lijeve strane dva čovjeka u bijeloj odjeći koje nisam vidio nikad, ni prije ni poslije toga

Ibn-Kajs el-Esedi prenosi od Muslima bin Gibta da je rekao: "Selman je ušao kod svog prijatelja koji je bio na smrtnoj postelji, pa je rekao: "O Meleku smrti, budi blag prema mom prijatelju!" Bi mu odgovoreno iz jednog mjesta u kući: "Ja sam prema svakom mu' minu blag

Ebu-Amir el-Kazzaz prenosi od Ebu-Mulejke da je rekao: "Bio sam sa ljudima koji su obavijestili Esmu r.a. o spuštanju tijela njenog sina, Abdullaha bin Zubejra, koji je nakon pogubljenja bio razapet. Kada je došla do tijela svog sina, odmah je zatražila korito sa vodom i jemensku stipsu. Kako smo uzimali za koji dio njegovog tijela prali bi ga i umotavali u ćefine, sve dok nismo završili. Zatim je Esma ustala i klanjala mu dženazu. Prije tog dana uobičavala bi učiti: "Gospodaru moj , molim Te ne usmrti me sve dok moje oči ne vide da mi je sin ukopan." Nakon toga nije dočekala slijedeći petak

Halid bin Jezid kaže: "Čuo sam Abdulaziza bin Ehi Reddada kako govori: "Jedne noći dok sam činio sedždu u vrijeme kad su svi spavali, osjetio sam nešto skriveno sa moje strane kako mi kaže: "O AbdulAzize, reci: Gospodaru moj, učini da utrošim svoje vrijeme u ono za što si me stvorio. Sačuvaj me stvari od koj ih nema nikakve koristi. Gospodaru moj, nemoj mi odbiti ono što Ti zatražim i nemoj me kazniti dokle god istigfar činim (tražim oprost za grijehe)." Podigao sam glavu, ali nikog nisam vidio u sobiEl-Asme'i prenosi od Hammad bin Selema: "Uistinu je Sabit uzdignut poslije smrti. Kada je otkopan njegov kabur, u njemu se nije moglo naći ništa, nikakav trag ili ostatak. Za života je Sabit običavao moliti: "Gospodaru moj , molim Te uzdigni i mene sa Svojim dobrim robovima koje si uzdigao
Malik bin Dinar prenosi od Abdullah bin Galiba: "Neka se Allah smiluje mojoj djeci. Pomrli su, a da ih se moje oči nisu nagledale." Malik bin Dinar kaže: "Bio sam na kaburu Abdullah bin Galiba. Kad sam uzeo šaku zemlje sa njegovog kabura, osjetio sam da miriše mirisom miska. To se brzo pročulo među ljudima, pa je izazvalo veliki nered i smutnju. Tad je naređeno da mu se kabur poravna tako da se ne zna za njega

Utbe el-Gulam je molio Allaha dž.š. da mu podari tri osobine na dunjaluku. Molio Ga je da mu podari plačljiv glas, obilne suze i opskrbu bez muke. Svaki put kada bi on učio Kur'an, plakao bi i rasplakivao sve oko sebe, obilne suze bi mu neprestano tekle niz lice, a kad bi došao kući našao bi nafaku ne znajući odakle je došla

Neka je vječna hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam na najodabranije Njegovo stvorenje, Muhammeda , neka je Allahov mir i spas na njega. Ovo djelo sam završio u subotu 3. rebiul - ahira 88.h.g. ( . . . ) neka se Allah smiluje na onoga ko je sastavio ovo djelo, ko ga čuje, prenosi, i čini dostupnim ljudima. Molim Allaha dž.š. da nas pouči blagoslovima dobrih i da nas uvede u društvo Njegovih časnih evlija. Amin! Ebu-Kasim Lalikai28.03.2014.

SVOJSTVA MILOSTIVOG

Ibn Kajjim, rahimehullah, rekao je: "Ko spozna Allaha s Njegovim lijepim imenima, savršenim svojstvima, Allah, 'azze ve dželle, zavoljet će ga, i u to nema nikakve sumnje
Način na koji se upućuje dova kojom se traži nešto od Allaha jeste da osoba prije nego što zamoli Gospodara za oprost, izgovori: "Ja Gafuru!" - "O Ti koji puno praštaš!", a da zatim zamoli za oprost: "Igfir li!" - "Oprosti mi!", ili "Ja Rahmanu, irhamni!"- "O Milostivi, smiluj mi se!", ili: "Ja Hafizu, ihfazni!" - "O Ti koji čuvaš, sačuvaj me
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nije preostalo ništa što približava Džennetu i udaljava od Vatre a da vam nije pojašnjenoAiša, radijallahu anha, kazala: "Ko ti kaže da je Muhammed sakrio nešto od onoga što mu je Allah objavio - laže, jer On, neka je slavljen i uzvišen, kaže: 'O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga Allahovo znanje nije poput znanja stvorenja, Njegovom savršenom znanju nije prethodilo neznanje, niti mu slijedi zaborav, kao što je slučaj sa stvorenjima
ajet "Ovakav Džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna Vatra biti

Čiste duše su stvorene tako da su sklone ljubavi prema Allahu Njegovom veličanju i ibadetu. Pa da li ćeš voljeti, veličati i ibadet činiti ikome drugome osim Onome za koga znaš da je odlikovan svojstvima savršenstva, koja priliče Njegovoj božanstvenosti
Ako šejtan u tvoje srce ubaci misli o kakvoći Allahovih imena, znaj da te navraća na zlo, pa potraži zaštitu kod svog Gospodara, jer je On tvoje utočište, i radi ono što ti je naredio, jer je On taj koji ti daje lijek
Imam Ahmed, rahimehullah, rekao je: "Allah se ne opisuje osim onim čime je opisao Sebe ili čime ga je opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i nema izlaska izvan okvira K ur' ana i sunneta Ajet:Ne, obje su ruke Njegove pružene, On udjeljuje koliko hoće


El-Evvel - Prvi, Onaj koji je prije svih stvorenja i koji je Tvorac svega što postoji, On je prije svih stvari, a ništa nije prije Njega.

El-Ahir - Onaj koji je na kraju svega, Zadnji, On je nakon svake stvari i ništa nije nakon Njega.
Ez-Zahir - Onaj koji se otvoreno pokazuje sa svom Svojom moći, snagom, veličinom i veličanstvenošću, Očevidni, Onaj koji očito vlada svim stvarima.

El-Batin - Skriveni, Onaj koji je nevidljiv, Onaj koji se ne pokazuje, Onaj koji je skriven osjetilima, Onaj koji poznaje sve skrivene stvari.

Od Ehu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći od Uzvišenog Gospodara, rekao: "O čovječe, mnogo Mi ibadet čini, napunit ću ti dušu bogatstvom, a otkloniti od tebe siromaštvo, u protivnom, ako ne budeš tako radio, okupirat ću ti dušu brigom i prepustiti te siromaštvu
O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džinni, od prvog do posljednjeg, bili toliko pobožni kao što je najbogobojazniji među vama, sve to nimalo ne bi uveličalo Allahovo carstvo! O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džinni, od prvog do posljednjeg, bili toliko pokvareni, kao što je najpokvareniji među vama, to ništa ne bi umanjilo Allahovu vlast ajet Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju

Uzvišeni je negirao da posjeduje svojstvo gluhoće. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio o Dedždžalu, kazao je: " ... Zaista je on slijep, a Allah nije slijep.


Uzvišeni Allah ukazuje da kada bi sva stabla na dunjaluku bila olovke, a more mastilo ili još više od toga - da se u more ulije još sedam drugih mora, sve bi to presahnula, presušilo, olovke bi nestale i ne bi bile u stanju ispisati riječi Uzvišenog Allaha i Njegov veličanstveni govor
 ajet "Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi; Allah je, uistinu, silan i mudar Ljepota govora se ogleda kroz rječitost i način prezentiranja, pa vidimo da je Allahov govor najljepši, najjasniji i najrječitiji govor, vrhunac svakog savršenstva
Ibn Abbas, radijallahu anhu, ovako je prokomentirao ajet: "Istina su riječi la ilahe illallah, a onaj ko potvrđuje i vjeruje u tu istinu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

O robovi Moji, samo se radi o vašim djelima; Ja ću ih sva zabilježiti, a zatim ću svakom dati ono što je zaslužio, pa ko nađe dobro {hajr) , neka bude zahvalan Allahu, subhanehu ve te'ala, a ko nađe loše (šerr) , neka ne kori nikog drugog osim sebe

a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim učini." Es-Suddi kaže: "To je srce u kojem nema nimalo mjesta za uputu i do kojeg ne može doprijeti niti stići ništa od imana koji bi mu vrijedio

Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi
Pokajanje Allahova radost je uzrok Njegove milosti i dobročinstva, a njen rezultat je obasipanje blagodatima onih koji se pokaju
Naš Uzvišeni Gospodar se više obraduje pokajanju pokajnika, iako je On, subhanehu ve te'ala, neovisan od stvorenja. Ali, onoga trenutka kada se rob iskreno pokaje, Uzvišeni se raduje tom postupku, jer On, tebareke vete'ala, voli i želi svako dobro Svome robu. Allah, subhanehu vete'ala, voli da Njegovi robovi budu sretni, voli da budu od stanovnika Dženneta i od Njegovih bliskih robova, voli da budu od onih koji se kaju i čine tevbu, voli one koji su Mu predani, voli da ostave griješenje i loše postupke

Ajet Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je

Od Ehu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sell em, rekao: " ... Kada Allah okonča suđenje Svojim robovima i kada htjedne izvesti iz Vatre koga želi od onih robova koji su svjedočili da nema drugog istinskog boga osim Allaha, naredit će melekima da ih izvedu, a oni će ih poznavati po tragovima sedžde, jer je Allah zabranio Vatri da sprži tragove sedžde na sinovima Ademovim. Izvest će ih, a oni će biti spaljeni. Tada će ih politi vodom koja se zove voda života, pa će oni izniknuti kao sjemenke u mulju bujice. Neki će čovjek, okrenut licem prema Vatri, ostati i zamoliti: 'Gospodaru, zagušio me njezin smrad i spalila njezina vrućina, pa okreni moje lice od vatre! ' On će ustrajati u svojoj molitvi, pa će Allah reći: 'Ako ti to dam, možda ćeš Me moliti za nešto drugo?' 'Ne, tako mi Tvoje uzvišenosti, neću T e ni za šta drugo moliti', reći će on. Tada će mu Allah okrenuti lice od vatre. 'Gospodaru', opet će reći ovaj, 'približi me džennetskim vratima! ' 'Zar ti ne reče da Me nećeš ni za šta drugo moliti? Teško tebi, sine Ademov, koliko si samo sklon prevari! ', reći će Allah. Ovaj će, međutim, i dalje nastaviti tražiti, pa će mu Allah reći: 'Ako ti to dam, možda ćeš Me moliti za nešto drugo?' 'Ne, tako mi Tvoje uzvišenosti', reći će on, 'neću T e ni za šta drugo moliti.' Tako će on Allahu davati obećanja i zavjetovati se da ništa više neće tražiti, i On će ga približiti džennetskim vratima. A kada bude vidio šta ima u njemu, šutjet će koliko Allah bude htio, a onda će reći: 'Gospodaru, uvedi me u Džennet! ' 'Zar ti ne reče da Me nećeš ni za šta drugo moliti? Teško tebi, sine Ademov, koliko si samo sklon prevari!' reći će Allah. 'Gospodaru, nemoj me učiniti najnesretnijim Svojim stvorenjem!', reći će čovjek i nastaviti toliko moliti da će se On (Allah) nasmijati. A kada se nasmije, dopustit će mu da u njega uđe (Džennet) . Kada u njega uđe, reći će mu se: 'Zaželi šta hoćeš.' On će izreći svoju želju. 'Zaželi šta hoćeš', reći će mu opet. On će tada toliko toga zaželjeti da više neće imati nikakvih želja. 'Sve ovo pripada tebi i još toliko', bit će mu rečeno." Ehu Hurejre veli: "To je posljednji čovjek koji će ući u Džennet


Stariji postovi)